آدرساردل، ناحیه صنعتی، جنب کارخانه اسفالت
کانال تلگرامmerikvacuumpump@
ایمیلinfo@merikvp.com
HomeCategory

بایگانی‌های ساکشن مرکزی - تعمیر پمپ وکیوم، پمپ وکیوم آزمایشگاهی، ساکشن مرکزی، پمپ خلا

ژانویه 30, 2021
http://merikvp.com/wp-content/uploads/2021/01/ساکشن-مرکزی.jpg

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-250H/25V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 250 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 25 متر مکعب می باشد ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 250 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدلM_CS_2500H/300Vطرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2500 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 300 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2500 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم 300 متر...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدلM_CS_2000H/300Vطرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2000 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 300 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2000 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم 300 متر...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدلM_CS_2000H/250V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2000 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 250 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 2000 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم 250...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدلM_CS_1500H/300V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 300 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم 300...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-1500H/250V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 250 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-1500H/200V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 200 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1500 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-1000H/250V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 250 متر مکعب می باشد ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-1000H/200V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 200 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...

نوامبر 15, 2020

دستگاه ساکشن مرکزی مدل M-CS-1000H/160V طرح دوبلکس و تک پمپ ساکشن مرکزی طرح دوبلکس این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و دوعدد پمپ وکیوم 160 متر مکعب می باشد. ساکشن مرکزی طرح تک پمپ این مدل از دستگاه ساکشن مرکزی، شامل یک مخزن 1000 لیتری و یک عدد پمپ وکیوم...