امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دستگاههایی که جهت اندازهگیری خلا بکار میرود را خلا سنج یا فشارسنج (Gauge (مینامند. بر اساس روشهای اندازهگیری خلا ، میتوان فشارسنجها را به دو دسته کلی قرائت مستقیم یا قرائت غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. در نوع اول قرائت فشار مستقل از نوع گاز است و فشار را با میانگینگیری نیروی وارده بر سطح اندازهگیری میکنند. درحالیکه در نوع دوم از وابستگی فشاری پارامترهای بعضی از فرآیندهای فیزیکی که در خلا اتفاق میدهد، استفاده میشود، بعالوه جهت کالیبراسیون آنها به فشارسنجهای مرجع نیاز است. فشارسنجهای قرائت مستقیم فشارسنجهای قرائت مستقیم با توجه به نوع بهکارگیری دیواره، به دو دستهی دیواره جامد و دیواره مایع تقسیمبندی میشوند. این نوع فشارسنجها، فشار را با خواندن نیروی اعمالی بر سطح، بهصورت گرمای تولیدی از مولکولها و اتمهای تحریک شده، اندازهگیری میکنند. دو نوع فشارسنج خلا که دیواره مایع استفاده میکند: مانومترهای ستون مایع و مکلئود است و چهار شکل فشارسنج دیواره جامد کپسولی ، دیافراگمی، کرنشی و دیافراگم خازنی متداول هستند. فشارسنج کپسولی در فشارسنجهای نوع کپسولی یا بوردن ، با تغییرات فشار، شکل کپسول نیز تغییر میکند. این نوع فشارسنجهای فشار، معمولا در کمپرسور و سیلندرهای گاز برای اندازهگیری فشار باالی اتمسفر )۹۹۹٫۹۹ میلی بار( تا چند هزار تور استفاده میشود.در فشارسنج دیافراگمی از دیافراگم انعطاف پذیر که معمولا از جنس فوالد زنگ نزن است، استفاده میشود. در یک سمت دیافراگم حداقل ۰٫۰۰۹ میلی بار خلا ایجاد میشود که برای حفظ خلا مهر و موم شده است. فشار سیال موجب تغییر شکل دیافراگم میشود و این حرکت توسط یک سیستم چرخ دندهای به عقربه نشانگر انتقال مییابد تا عقربه روی یک صفحه مقیاس شده حرکت کند و فشار را نشان دهد. کرنشسنجها در اندازهگیری فشار، وزن در لودسل، گشتاور در ترکمتر و همچنین سنسورهای موقعیت به وفور مورد استفاده قرار میگیرد. برای اندازهگیری تغییرات مقاومتی کرنش سنج از پل وتسون استفاده میگردد. در این فشارسنجهای یک دیافراگم انعطاف پذیر که معمولا از فوالد زنگ نزن ساخته شده بین قسمت خلا و محیط اتمسفر یک قسمت بدون نشتی را شکل داده است. فشار باعث اعمال نیرو و حرکت دیافراگم میشود. این حرکت باعث تغییر در مقاومت الکتریکی کرنشسنج که روی دیافراگم چسبیده است میشود که تغییر مقاومت به ایجاد سیگنال الکتریکی میانجامد که از طریق اندازهگیری این سیگنال فشار اندازهگیری میشود. در نهایت اگر مکانیزم های دیافراگم یا کپسولی تصحیح شده با مدار اندازهگیری مناسبی ترکیب شود، کارایی گستردهتری به دست خواهد آمد. چنین ترکیبی، فشارسنج دیافراگم خازنی )مانومتر خازنی ( نامیده میشود. فشارسنجهای قرائت غیرمستقیم همانطور که پیش از این گفته شد، در این شیوه قرائت از وابستگی بعضی کمیتهای فیزیکی به فشار استفاده میشود. بعالوه جهت کالیبراسیون این گونه فشارسنجها به فشارسنجهای مرجع نیاز است. فشارسنج ترمیستور، فشارسنج ترموکوپل، فشارسنجهای هدایت حرارتی، فشارسنجهای همرفتی،فشارسنج ترکیبی پیرانی- مکلئود، فشارسنجهای رادیواکتیو، فشارسنجهای یونیزاسیون کاتد گرم و فشارسنج یونیزاسیون کاتد سرد، از جمله این فشارسنج هستند.

ما در شرکت مریک دست به تولید پمپ وکیوم آزمایشگاهی ، ساکشن مرکزی ، پمپ خلا و پمپ وکیوم زده ایم تا بتوانیم نیاز های شما خریداران را برطرف کنیم . این شرکت برای رضایتمندی خریداران خود و اطمینان آنها از کیفیت ضمانتی را برای دستگاه های خود در نظر گرفته است . اغلب شرکت ها بعد از خراب شدن پمپ ها پیش نهاد تعویض آنها را می دهند ولی مریک یک شرکت تعمیر پمپ وکیوم نیز هست. همانگونه که گفته شد هدف مریک جلب رضایت و رفع مشکلات مشتریان خود بوده است .