امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انواع پمپهای خلا

پمپ خلا ابزاریست که با تخلیه مولکولهای هوا )یا گاز دیگر( از یک محفظه مشخص آببندی شده، یک فشار منفی یا )خلا نسبی( ایجاد میکند. این وسیله نخستین بار در سال 1650میلادی توسط دانشمند آلمانی اتو وان گریکه و با انجام آزمایش نیمکره ماگدبورگ اختراع شد. از آن پس مدلهای گوناگونی بر این اساس و برای استفادههای مختلف ساخته شده است.

پمپهای خلا، با اتاقکها و روشهای عملیاتی گوناگون خود میتوانند طیف گستردهای از سیستمهای ایجاد خلا را به وجود آورند. گاهی اوقات برای انجام کار مشخصی از بیش از یک پمپ استفاده میشود و این پمپها میتوانند به صورت سری یا موازی در یک برنامه ٔ واحد استفاده شوند. با استفاده از یک پمپ جابجایی مثبت که مقداری گاز را از دهانه ورودی به کانال خروجی )اگزوز( منتقل میکند میتوان یک خلا جزئی، یا خلا تقریبی ایجاد کرد. به دلیل محدودیتهای مکانیکی، این گونه پمپها تنها میتوانند خلا محدودی ایجاد کنند. برای رسیدن به یک خلا بالاتر، میتوان از روشهای دیگر و گاهی هم افزودن پمپهای دیگری به صورت سری استفاده کرد. دستیابی به خلا با کار دشواری است زیرا همه مواد زمانی که در معرض خلا قرار گیرند کم و بیش به شکلی واکنش نشان میدهند. تبخیر، آزاد شدن گازهای قبلا جذب شده )جذب سطحی( و دیگر پدیدهها خلا ایجاد شده را پر کرده و از رسیدن به میزان خلا دلخواه جلوگیری میکنند. معمولا تمام سطحی که با خلا در تماس هستند باید از موادی که در دمای بالا پخته شده باشند تهیه شوند تا از میزان این گازها بکاهند. برای رسیدن به خلا های بالا و خیلی بالا، میبایست از پمپهایی مانند پمپ توربومولکوالر استفاده کرد. این پمپها معمولا در فشار اتمسفر کار نمیکنند )زیرا باعث صدمه جدی به آنها میشود( و نیاز است که ابتدا فشار با کمک یک پمپ دیگر ) برای مثال پمپ روتاری( کم شده و به مقدار مناسب راه اندازی پمپ توربومولکوالر برسد. در ادامه انواع متداول پمپهای خلا به صورت اجمالی معرفی میشوند. پمپ افشانهای این پمپها برای ایجاد خلاهایی با مقدار ۰۱ تور )۰۱۵ میلی بار( بکار میروند. پمپ روتاری )دوار( معموالا نقطه شروع برای ایجاد خلا ، پمپهای روتاری هستند که در بهترین نوع از آنها ،این پمپها قادرند به راحتی فشار را به ۱٫۱۰ الی ۱٫۱۱۰ میلی بار کاهش دهند . پمپ روتس گستره عمل این پمپها در فاصله ۲-۰۱ تور تا ۴-۰۱ تور ) ۱٫۱۰۱۱۱۲ میلی بار تا ۱٫۱۱۱۰۱۱۱۲ میلی بار( قرار دارد. عیب این پمپها این است که نیاز به پیش پمپ دارند، همچنین فشار آنچنان پایینی هم ایجاد نمیکنند. از محاسن این پمپها میتوان به سرعت تخلیه باالی آنها اشاره کرد. پمپ توربومولکولار پمپ توربومولکولار یک نوع پمپ انتقال گاز است که شبیه یک کمپرسور جریان محوری که در موتورهای جت استفاده میشود عمل میکند. این پمپها مجموعهای از پرههای متحرک هستند که بوسیله پرههای ساکن از یکدیگر بصورت یک در میان جدا شدهاند و با سرعت بالا میچرخند و گاز را از داخل یک محفظه خلا میمکند و به طرف یک پمپ روتاری که به دهانه خروجی آن متصل شده است هدایت میکنند. این پمپها براحتی تا ۷-۰۱ میلی بار با سرعت تخلیه ثابت ایجاد خلا میکنند. پمپ دیفیوژن از این نوع پمپ برای ایجاد خلا در محدوده ۲-۰۱ تا ۷-۰۱ میلی بار )نمونههای پیشرفته همراه با تجهیزات مناسب( استفاده میگردد. بیشتر درکارهای تحقیقاتی از این نوع پمپ و پمپ دوار استفاده میکنند، اما این پمپ بیشتر کاربرد صنعتی دارد. پمپ جذبی اساس کار این نوع پمپ بر اساس برهمکنش گاز با جامدات است. فرآیند جذب عمدتاً به دو صورت جذب فیزیکی و جذب شیمیایی صورت میگیرد. پمپهای جذبی انواع مختلف دارند، که پمپ جذبی یونی از جمله آنهاست. با استفاده از اینگونه پمپها میتوان به خلاهایی با فشار ۰-۰۱ میلی بار دست یافت.

ما در شرکت مریک دست به تولید پمپ وکیوم آزمایشگاهی ، ساکشن مرکزی ، پمپ خلا و پمپ وکیوم زده ایم تا بتوانیم نیاز های شما خریداران را برطرف کنیم . این شرکت برای رضایتمندی خریداران خود و اطمینان آنها از کیفیت ضمانتی را برای دستگاه های خود در نظر گرفته است . اغلب شرکت ها بعد از خراب شدن پمپ ها پیش نهاد تعویض آنها را می دهند ولی مریک یک شرکت تعمیر پمپ وکیوم نیز هست. همانگونه که گفته شد هدف مریک جلب رضایت و رفع مشکلات مشتریان خود بوده است .